અનુપાલન

એક પ્લેટફોર્મ તરીકે, કૂ વિચારો, વિચારો અને મંતવ્યોનું આદાનપ્રદાન સક્ષમ કરે છે. અન્ય કારણોમાં, લોકો ચર્ચામાં ભાગ લેવા, વર્તમાન બાબતો પર અભિપ્રાયો વિકસાવવા અને રાજકીય નેતાઓ વિશે જાણવા માટે કૂની મુલાકાત લે છે. અમે જાણીએ છીએ કે આ રાજકીય નેતાઓ, પક્ષો અને તેમની નીતિઓના લોકોના અભિપ્રાયોને પ્રભાવિત કરે છે. અસરમાં, આપણી લોકશાહીની ઓળખમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે: ચૂંટણીઓ.

વાર્ષિક વળતર

વાર્ષિક...

વધુ વાંચો