ਕੂ ਮੁਕਾਬਲੇ

By Koo App

KOO ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ & ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਹ Koo ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ & ਸ਼ਰਤਾਂ Bombinate Technologies Private Limited, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ 849, 11th Main, 2nd Cross, HAL 2nd Stage, Indiranagar, Bangalore 560008 ("ਕੰਪਨੀ") 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਕਾਂਟੈਸਟ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ Koo ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ & ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ Koo ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ & ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਕੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੂ ਨਿਯਮ & ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ।

 1. ਮੁਕਾਬਲਾ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
 2. ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਨਾਮ, ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕੂ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Koo ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 3. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ Koo ਐਪ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ Koo ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, Koo ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ Koo ਨਿਯਮਾਂ & ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ।
 4. ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 5. ਕੰਪਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੱਟ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਆਦਿ ਸਮੇਤ।
 6. ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ/ਵਿਜੇਤਾ(ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਅਸੀਮਤ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇ।
 7. ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ/ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ।
 8. ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੂਲ ਇਨਾਮੀ ਆਈਟਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੂਲ ਇਨਾਮੀ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਜੇਤੂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 9. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ Koo ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, Koo ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ & ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਨਤਾ, ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿਨਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਝੂਠੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 10. ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ Koo ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ & ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ।
 11. ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ, ਜਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
 12. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 13. ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 14. ਕੰਪਨੀ ਕੂ ਐਪ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਪ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ।
 15. ਜੇਕਰ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਮਰ, ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 16. ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
 17. li>ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ legal@kooapp.com ‘ਤੇ ਲਿਖੋ।
ਵਧੀਕ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ  

ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *